รายละเอียดกำหนดการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ประจำปีการศึกษา 2563
 
- โหลดเอกสารรายละเอียดกำหนดการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563
 
“เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID19 จึงมีการปรับขั้นตอนและเกณฑ์การรับตรง
(TCAS รอบ 
ที่ ๕ รับตรงอิสระ หรือ Direct Admission)
ซึ่งทางคณะฯจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป”