ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ณ ห้อง R306
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563