ประมวลภาพการสัมมนาสัญจรครั้งที่ 6 เรื่อง "เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ"
จัดโดย ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เวลา 9.00น.-11.30น. ณ ห้อง R305