ประมวลภาพพิธีมอบเสื้อกราวน์สั้น แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง R306

ภาพ:
Facebook ミンク ジュン
รายละเอียด: white coat ceremony

Facebook Photo Vetmut
รายละเอียด: White coat ceremony vet 81