ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปการฝึกงานของนักศึกษาจากประเทศเยอรมนี
โดย Mr.Leon Keuter
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 13.30น. ห้อง R121