เปิดรับสมัครสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา ประจำปี 2563
(Veterinary internship program 2020)