ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานของ Ms.Laura Marie Herrmann
จาก University of Veterinary medicine Hannover, Germany
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.50 - 15.00น. ห้อง R136