ประมวลภาพพิธีทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์และทำบุญให้สัตว์ทดลอง
วันที่ 22 มกราคม 2562

ภาพ:
VLC VETMUT

Facebook ミンク ジュン
รายละเอียด: ทำบุญคณะ