ประกาศแจ้งกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ประจำปีการศึกษา 2563