ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ห้อง R306