ประมวลภาพประชุมบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562 ห้อง R136