ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร
เรื่อง"Cell isolation for tissue regeneration" วิทยากรโดย อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์
และเรื่อง "Third generation sequencing : SMRT sequencing in animal application"
วิทยากรโดย คุณสุภาภรณ์ เฉลิมสุข
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง R301