ประมวลภาพการอบรมเรื่อง "การออกข้อสอบ MCQ ที่ดี"
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง R206