ประมวลภาพการอบรมเชิญปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (ใน มคอ.3 และ มคอ.4)"
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้อง R301 และ R206 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร