กำหนดการเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อลงนามสำหรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562

* ปรับเวลาการเข้าพบ อาจารย์หัวหน้าสาขาคลินิก เพื่อขอลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2562
หลักสูตรปกติ 
อังคาร 4มิย เวลา 15:00-16:30น.
พุธ 5มิย เวลา 09:00-11:00น.
 
นอกหลักสูตร (ปีเกิน)
พฤ 6มิย เวลา 09:00-11:00น.
 
ลงทะเบียนเพิ่มเติม
จ.10 มิย เวลา 09:00-11:00น.
 
ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมเอกสารประกอบด้วย
1.ใบลงทะเบียน
2.ใบเกรด (สามารถปริ้นจากอินเตอเนตได้)
3.บัตรนศ.
4.ใบคำร้องทั่วไป ในกรณีขอการลงทะเบียนแบบพิเศษ