ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์
จาก University of veterinary medicine, Hannover, Germany
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง R121