ประมวลภาพพิธีไหว้ครู คณะสัตวแพทยศาสตร์
และพิธีมอบรางวัลเรียนดี หรือพัฒนาการดี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 มกราคม 2562
นางสาว จิดาภา   คำแก่น ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว เมธิตา   เจียกใจ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ฐิติรัตน์   วงศาเจริญสุข ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ศดานันท์   จิตรพีระ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ประภัสสร   ศรีนนท์ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว กัญญารัตน์   รอดภัย ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว บุณขนิฏฐ์   มากบดี ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว กชกรณ์   จองตามา ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นาย อิสระพงษ์   พหลเวชช์ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว คริศรา   อ่อนวิมล ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว สินี   สุริยพัฒนพงศ์ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นาย ภูริช   สิตมาลา ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นาย วรทรรศน์   ลิ่มสุวรรณโรจน์ ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ลลิตา   สิรภควณิช ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว กฤษติยา   ศรีเมือง ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ปรายฟ้า   สมบัติพิบูลพร ได้รับรางวัลผู้ที่มีพัฒนาการผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ภัทราวรีย์   เชง ได้รับรางวัลผู้ที่มีพัฒนาการผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นาย กฤตนัย   ด้วงคำภา ได้รับรางวัลผู้ที่มีพัฒนาการผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ฌาณดา   รัศมีประเสริฐสุข ได้รับรางวัลผู้ที่มีพัฒนาการผลการเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว จิดาภา   คำแก่น ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว เมธิตา   เจียกใจ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว ศดานันท์   จิตรพีระ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว บุณขนิฏฐ์   มากบดี ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว กชกรณ์   จองตามา ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาว คริศรา   อ่อนวิมล ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นาย วรทรรศน์   ลิ่มสุวรรณโรจน์ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายกัษมา  เผือกแก้ว ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่อุทิศตนต่อส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาวณัฐสุดา  พัฒนศิริ ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่อุทิศตนต่อส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายอิสระพงษ์   พหลเวชช์ ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่อุทิศตนต่อส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางสาวมัชฌิมา   สิริธรังศรี ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่อุทิศตนต่อส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑