ประมวลภาพการบรรยายโดยวิทยากรจาก University of veterinary medicine, Hannover, Germany
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 R136