ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์
จาก University of veterinary medicine, Hannover, Germany
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ห้อง R136