ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฝึกงาน ณ  Family animal hospital ประเทศญี่ปุ่น โดยมูลนิธิอรุณสวัสดี ปี 2019