ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "Puan project"
ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ITO ANIMAL HOSPITAL, JAPAN
ณ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561