คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "Puan project"
ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ITO ANIMAL HOSPITAL, JAPAN
ณ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102