ประมวลภาพคณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เข้าร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2018)
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561