คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพคณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เข้าร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2018)
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102