คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
จัดโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มทม. ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคาร Rคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102