ประมวลภาพกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
จัดโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มทม. ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคาร R