คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมวันฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102