ประมวลภาพกิจกรรมวันฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร