คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการบรรยายสรุปโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Unversity of Parma
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102