ทำเนียบอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขาต่างๆ โดยวิทยาลัยชำนาญการ สัตวแพทยสภา