ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์
จาก University of veterinary medicine, Hannover, Germany
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ห้อง R301