กำหนดการเปิดรายวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ 2562

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 รายวิชาชีพเฉพาะเลือกที่คณะจะเปิดสอน ได้แก่ 
1) VMAS3267* คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (Computer for Animal Science Research)
2) VMPR3268 พันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Genetics)
 
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 รายวิชาชีพเฉพาะเลือกที่คณะจะเปิดสอน ได้แก่
1) VMAS3267* คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (Computer for Animal Science Research)
2) VMPR3268 พันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Genetics)