คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

กำหนดการเปิดรายวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ 2562

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 รายวิชาชีพเฉพาะเลือกที่คณะจะเปิดสอน ได้แก่ 
1) VMAS3267* คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (Computer for Animal Science Research)
2) VMPR3268 พันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Genetics)
 
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 รายวิชาชีพเฉพาะเลือกที่คณะจะเปิดสอน ได้แก่
1) VMAS3266 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Principles of Aquaculture)


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102