คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัย
ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 1 มทม.
วันที่ 15 มีนาคม 2561

 

       คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้ลงนาม และ พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ตัวแทนจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นผู้ลงนาม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายทั้งในส่วนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และในส่วนของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ภาพและข้อมูล: สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102