คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
ลงพื้นที่ ณ ชุมชนคลองสาม และวัดป่าห้าพระองค์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

       โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และโครงการศึกษาจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานสถานที่พักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา รวม 8 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า โดยทางโครงการฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102