ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบรับตรง คลิก

     1. สัดส่วนการรับผู้สมัครจากแต่ละช่องทาง

๑.๑ การสอบ กสพท. (รอบที่ ๓)                        ๑๐ คน

๑.๒ การสอบ Admissions (รอบที่ ๔)                ๓๐ คน

๑.๓ การสอบรับตรง (รอบที่ ๕)                          ๖๐ คน

 

2. กำหนดการสำหรับผู้สมัครจากระบบ กสพท.(รอบที่ ๓)

วันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๑                               สอบสัมภาษณ์                                        

วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๑                               รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียนเรียน             

 

3. กำหนดการสำหรับผู้สมัครจากระบบ Admissions(รอบที่ ๔)

สัดส่วนคะแนนสอบ                                        G-PAX: 20%          O-NET: 30%          GAT: 20%          PAT2: 30% 

วันที่ ๕    กรกฎาคม ๒๕๖๑                              สอบสัมภาษณ์                                        

วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑                             รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียนเรียน    

 

4. กำหนดการสำหรับผู้สมัครสอบรับตรง (รอบที่ ๕)

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑                       สอบข้อเขียน

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                            สอบวิชาชีววิทยา (๖๐ ข้อ) และวิชาเคมี(๖๐ ข้อ)

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                          สอบวิชาภาษาอังกฤษ (๖๐ ข้อ) และทักษะทางความคิด (๕๐ ข้อ)
                                                                 (สัดส่วนคะแนนสอบวิชาชีววิทยา 30%, วิชาเคมี 30%, วิชาภาษาอังกฤษ 30%
                                                                 และทักษะทางความคิด 10%)

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑                        ประกาศผลการสอบรับตรง            

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑                  รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

               วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑                       เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร สพ.บ.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102