คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสิชล ซอยคลองหนองใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

       โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ กลุ่มงานสัตวแพทย์ และสัตวบาล บก.สปพ.บช.น. โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และโครงการศึกษาจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานสถานที่พักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา รวม 12 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านสิชล ซอยคลองหนองใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ  โดยทางโครงการฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102