คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club)
ลงพื้นที่ ณ วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

       ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และโครงการศึกษาจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานสถานที่พักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ รวม 40 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102