คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club)
ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสัณฐิติศึกษา ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

       โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ แมวไทย.com โดยการสนับสนุนของโครงการศึกษาจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานสถานที่พักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ รวม 24 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนสัณฐิติศึกษา ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 โดยทางโครงการฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102