คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี  ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นประธานจัดงานสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
"Session Vet Education Consortium Meeting"
ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102