ประมวลภาพ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี  ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นประธานจัดงานสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
"Session Vet Education Consortium Meeting"
ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560