คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. และประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102