ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานทางคลินิกของนักศึกษาสัตวแพทย์
จาก University of veterinary medicine, Hannover, Germany
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ห้อง R305คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102