ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ (VET MUT Academic Challenge #1)
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้อง R206

       นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ (VET MUT Academic Challenge #1) เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการทบทวนความรู้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ที่คณะจัดขึ้นด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102