ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ห้อง R121คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102