ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดการขอเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102