รายละเอียดการขอเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่