คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2560

       เพื่อเป็นการยกย่องสัตวแพทย์ผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ มีคุณความดีสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นแบบอย่างที่ดี  จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาเสนอชื่อ “สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๐” ดังนี้

- สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานวิชาการ
- สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม
- สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจ
- สัตวแพทย์รุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖๐ – รุ่นที่ ๗๔


โดยเสนอได้ตามแบบเสนอชื่อ ภายใน ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส่งได้ 4 ช่องทาง (สะดวกช่องทางใด สามารถเลือกส่งได้เลย)
1. จดหมายมาที่สัตวแพทยสมาคมฯ ๖๙/๒๖ ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐
2. แฟกซ์ ๐-๒๒๕๒-๘๗๗๓
3. อีเมล์  tvma001@gmail.com
4. Line ID : 0625640217

แบบเสนอชื่อสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2560คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102