คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา
(Veterinary Internship Program)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2560

 

       ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คน ดังนี้

1.       นาย ณัฐพล รณภูมิ

2.       นางสาว ณิชกมล กมลศุภไพศาล

3.       นางสาว เปมิกา บุญเรือง

4.       นาย ศรุติ ประยุรจตุพร

5.       นางสาว ชนิดาภา บุญเกิด

6.       นาย ปีติ ไชยมงคล

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารายงานตัว ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก อาคารสัตว์ป่วยนอก ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แบบมีเงื่อนไข จำนวน 2 คน ดังนี้

1.       นาย สิทธิกร ภักดีลิขิต

2.       นาย สิรวิชญ์ อุ่ยเจริญ

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ติดต่อ อ.นสพ.พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร. 02-988-3655 ต่อ 4120คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102