ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการจัดสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102