ข่าวประกาศภายใน

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559

คำชี้แจงเพิ่มเติม
1. วิชา VMAS1203 Vet. Genetics  ให้นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียน ให้แจ้งชื่อที่ธุรการ อาคาร I ภายในวันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560
2. วิชา VMPR3269  Practice on Veterinary Laboratory ลงทะเบียนเรียนได้สำหรับผู้ที่ลงชื่อไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น (ตามรายชื่อที่ได้ส่งให้สำนักทะเบียนไปแล้ว)
3. วิชา VMCN0560 Clinic for Small Animals ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียน ให้นำใบขอลงทะเบียนเรียน มาให้หัวหน้าสาขาคลินิกเซ็น (อ.ธีรพล) ภายในวันอังคารที่ 23 พ.ค. 60
 
ชั้นปีที่ 1 รีเกรด
ชั้นปีที่ 3 ปกติ
ชั้นปีที่ 5 รีเกรด


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102