ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ สโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102