เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 2555
รายวิชา Veterinary research project