คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 1

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 2

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 3

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 4

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 5       กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 1RG       กลุ่มที่ 2       กลุ่มที่ 2RG

- ตารางเรียน ตารางสอบ ชั้นปีที่ 6       กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2       กลุ่มที่ 3คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102