ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 และปฏิทินตารางสอบทุกชั้นปี (กลางภาค - ประจำภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ให้นักศึกษาตรวจสอบวันสอบจากประกาศของทางสำนักทะเบียนอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้จากอาจารย์ประจำวิชา หรือหัวหน้าสาขาฯ

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 1

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 2

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 3

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 4

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 5     กลุ่มที่ 1      กลุ่มที่ 2

- ตารางเรียนตารางสอบ ชั้นปีที่ 6

 

- ปฏิทินตารางสอบทุกชั้นปี กลางภาค

- ปฏิทินตารางสอบทุกชั้นปี ปลายภาค