ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ห้อง R305 R306

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ชี้แจงในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาและให้โอวาท

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ชี้แจงในเรื่องหลักสูตรและการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
การเทียบโอนหน่วยกิตและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ หัวหน้าศูนย์บริการสื่อการสอนทางสัตวแพทย์ ชี้แจงเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ น.สพ.วีรพันธ์ นกแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชี้แจงในเรื่องกิจกรรมนักศึกษา

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พูดคุยชี้แจ้งกับผู้ปกครอง