ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ห้อง R306